先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

新加坡快乐8走势图:山苍苍,水茫茫

(4人评价) 5

加拿大新加坡28开奖 www.zuk5v.cn 朝代:宋朝

作者:苏轼

 

出自宋代诗人苏轼<李思训画长江绝岛图 Two Lonely Isles in the Yangzi River - Written on a Picture Drawn by Li Sixun>
山苍苍,水茫茫,大孤小孤江中央。 崖崩路绝猿鸟去,惟有乔木搀天长。 客舟何处来,棹歌中流声抑扬。 沙平风软望不到,孤山久与船低昂。 峨峨两烟鬟,晓镜开新妆。 舟中贾客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。

shān cāng cāng ,shuǐ máng máng
山苍苍,水茫茫,Below the mountains green

dà gū xiǎo gū jiāng zhōng yāng 
大孤小孤江中央。Water runs till unseen;

yá bēng lù jué yuán niǎo qù
崖崩路绝猿鸟去,In the midst of the stream, two lonely isles stand high.

wéi yǒu qiáo mù chān tiān zhǎng
惟有乔木搀天长。Fallen crags bar the way;

kè zhōu hé chù lái
客舟何处来,Birds and apes cannot stay;

zhào gē zhōng liú shēng yì yáng
棹歌中流声抑扬。Only the giant trees tower into the sky.

shā píng fēng ruǎn wàng bú dào
沙平风软望不到,From where comes a sail white?

gū shān jiǔ yǔ chuán dī áng
孤山久与船低昂。In mid-stream rises oarsmen's undulating song.

é é liǎng yān huán 
峨峨两烟鬟,Sandbar is flat, the wind is weak, no boat in sight,

xiǎo jìng kāi xīn zhuāng 
晓镜开新妆。The lonely isles sink and swim with the sail for long,

zhōu zhōng jiǎ kè mò màn kuáng
舟中贾客莫漫狂,Like mist-veiled tresses of a pretty lass

xiǎo gū qián nián jià péng láng 
小姑前年嫁彭郎。Using the river as her looking glass.注释


⑴李思训:唐代著名山水画家,山水画的创始人。他是唐朝的宗室,开元(唐玄宗年号,公元713—741年)间官至右武卫大将军?!缎绿剖椤?、《旧唐书》均有传。他的山水画被称为“李将军山水”。

⑵大孤小孤:指大孤山、小孤山。两山屹立江中,遥遥相对。大孤山在今江西九江东南鄱阳湖中,一峰独峙;小孤山在今江西彭泽县北、安徽宿松县东南的江水中。

⑶搀:刺,直刺。

⑷低昂:高一低,起伏不定。

⑸峨峨:高耸的样子。这句以女子的发髻比拟大小孤山水雾缭绕的峰峦。

⑹“晓镜”句以妇女的梳妆镜比喻江面、湖面。

⑺贾(gǔ)客:商人。

⑻小姑:指小孤山。彭郎:即彭浪矶,在小孤山对面。这两句说,船上的商人举止不要轻狂,美丽的小姑早已嫁给彭郎了。这里形容江山秀美,人们不能自禁其爱。当地民间就有彭郎是小姑之夫的传说。


翻译


山色葱茏,烟水渺茫,大小二孤山,耸立江水中央。

崖高险绝,猿鸟不度,乔木破空。

有客舟从那里而来,桨声流水间船身抑扬。

沙滩平坦,微风徐来,望客不见,唯浪涌船高,孤山低首,此起彼伏。

两山如发髻屹立,正对江水之境,二美梳弄新妆。

船中商贾,切莫轻佻,小姑前年,已嫁彭郎。


赏析

这首诗构思缜密,章法严整,层次分明。依其诗意的进展,可分为三段。

开头五句为第一段,描绘长江和绝岛,是对这幅画内容的总概括?!?strong class="flnrz">山苍苍,水茫茫”,展现山色苍苍,水光茫茫,点明这是一幅青绿色的平远山水,而且画面浩淼空阔。苏轼说“大孤小孤”二山皆在“江中央”,可知李思训所画的未必就是大小孤山,而是苏轼在观画中感到这两个绝岛的形状与位置同大小孤山相似,遂想象它们就是大小孤山,并以此展开诗的艺术构思,为诗的奇妙结尾埋下伏笔?!把卤馈绷骄渚咛迕栊础熬骸奔创笮」律?,这是画面的中心。这两座山四面环水,山势险峻,山上丛林茂密,一棵棵高大的乔木好像巨柱巍然屹立,直插云端。

德国文艺理论家菜辛在《拉奥孔——论画与诗的界限》一书中说:“诗描绘物体,只通过运动去暗示。诗人的妙技在于把可以眼见的特征化为运动?!彼臻嫔檬?,对诗画各自的艺术特长和局限有深刻的体会,因此他描绘长江上的这两个绝岛,不作静态的刻划,而是通过运动去暗示和展现?!把卤馈?,写山崖太陡峭而引发崩塌;“路绝”,写山石滚落,堵塞了道路;“猿鸟去”,写猿鸟惊惶四散,消失在深林中?!安蟆闭飧龆室哺匙泳材碌那悄疽源烫斓亩推??;喜⒚挥性衬?,但诗人不说“无猿鸟”而写“猿鸟去”,仿佛他亲眼见到猿鸟纷纷逃进了密林,这是诗人灵心虚构、无中生有的妙笔。

“客舟何处来”以下四句是第二段,写画中小船。这不起眼的一叶小舟,在苏轼的笔下占据了诗的中心。他先用一个疑问句,引起读者注意,再以生花妙笔,反复描写、渲染?!翱椭邸绷骄渌?,这只客船从哪里来?船工划桨时唱的歌声在江心水上忽抑忽扬。

南朝梁代诗人丘迟《发渔浦》诗有“棹歌发中流”句,苏轼去掉“发”字添加了“声抑扬”三字,这抑扬的棹歌声便在读者的耳际萦绕回荡?!吧称椒缛怼绷骄?,诗人恍若置身画中,登上了客船,眺望前方:沙岸平旷,江风轻柔,江上远景望无际。江波一起一伏,诗人观看江中孤山,也随船一起忽高忽低,时俯时仰。熙宁四年〔1071)六月,苏轼写了首拗体七律《出??诔跫瓷绞侨罩潦僦荨?,第四句是“青山久与船低昂”,第七句是“波平风软望不到”。苏轼这首题画诗又重复用了这两句,上下只换了“沙”、“孤”二字??杉?,这是诗人船上观山亲身体会而获的得意之句,表现出人们乘船时都有所感受却从未有人用诗句传达写出来的情景兴味。人、船、山一起低昂,而且是持续地长久地低昂。这种动态多么新鲜美妙,有旋律节奏感,充满逸趣,苏轼仅用“孤山久与船低昂”七个字就活灵活现地描绘出来了,真是才华横溢,大家手笔。

绘画是视觉艺术,画家用颜色、水墨、线条在纸上描画出的景象,读者的眼睛直接看得见,因此,绘画形象的鲜明性、直观性,是用语言符号作为表现媒介的诗歌比不上的。但人有多种感觉最主要的审美感觉是视觉和听觉?;婊荒芄槐硐质泳?,而无法表现听觉,还有触觉、味觉、嗅觉?;婊强占湟帐?,一幅画只能描绘在一个空间中的瞬息情景。诗歌却是灵活地结合着空间的时间艺术,它不宜于描绘静物,却可以自由地用语言表现在时间上先后承续的动作。在这一段诗中,读者见识了苏轼精通诗画艺术奥秘的本领。他先用“棹歌中流声抑扬”添加了画上没有的悦耳歌声,再以“孤山久与船低昂”表现长久持续的动态,从而在再现画境中充分发挥了诗歌的特长。

画面上的景物已写完,无声的静态画境己转化为有声的动态诗境。按照一般题画诗的作法,诗人或对画中情景加以赞美,或对画家与画作发表评论,诗即可完满收结。大诗人苏轼却妙脱蹊径,迥生慧心。他利用有关大小孤山的民间传说,挥毫落纸如云烟,写下诗的第三段,开拓出一个奇丽浪漫、谐趣盎然的新境界。欧阳修《归田录》卷二载:“江南有大小孤山,在江水中,疑然独立,而世俗转‘孤’为‘姑’。江侧有一石矶,谓之澎浪矶,遂转为彭郎矶。云彭郎者,小姑婿也?!闭馑木涫担捍笮」律降姆迓?,在水雾缭绕之中,宛若两个女子高耸的发髻???,她们在早晨照着明净如镜的江面梳理新妆呢。船上的客商,你的举止不要太轻狂了,美丽的小姑早就心有所属,她在前年己嫁给了英俊的彭郎。前二句,诗人妙以女子发髻比喻二山之峰峦,以镜喻水面,又以女子晨起对镜梳妆形容江中二山。结尾两句,更把比喻、拟人、谐音双关等表现手法融于一炉,根据小姑嫁彭郎的民间故事戏为谐语。于是,诗人对祖国如画江山的深清赞美,对李思训绘画作品的高度评价,也就含蓄风趣地自然流露出来。从诗歌意境创造的角度来看,诗的第三段是从前二段写实的基础上恣发奇想、凭虚营构的?!岸攵肓窖眺摺庇搿靶」谩?,同“大孤小孤”首尾呼应:“舟中贾客”也与“客舟”上下承接,使诗的意境完整浑成。

在这首题画诗中,苏轼还发挥了诗歌语言节奏感与音乐美的特长。全篇十三句,有八个七言句,三个五言句,两个三言句??橇礁鋈跃?,以下两段以一个五言句或两个五言句起头,这使诗歌具有活泼的民间歌谣风味,又是七言歌行以七言句为主,交织穿插三、五言句的常见体式。通首押声音清亮的下平声阳韵。诗人有意运用“苍苍”、“茫?!?、“峨峨”等叠字词,“抑扬”、“低昂”、“漫狂”等连绵词,还有“崖崩路绝”、“沙平风软”句中对仗,又重复“大孤小孤”、“孤山”、“小姑”等词,形成了流丽圆转、回环往复、舒缓起伏、悠扬和谐的声韵节奏。这恰好与客舟摇漾、山船俯仰的情景相适应,使诗歌的境界美与音乐美完美统一。

清人方东树《昭昧詹言》:“神完气足,遒转空妙?!?br />
清人纪昀《纪评苏诗》卷十七:“绰有兴致”……“末二句佻而无味,遂似市井恶少语,殊非大雅所宜?!?br />
清人袁枚《随园诗话》卷十六:“‘小姑嫁彭郎’,东坡谐语也。然坐实说,亦趣?!?br />
清人翁方纲《石洲诗话》卷三:“‘小姑’即上‘与船低昂’之山也,不就俚语寻路打诨,何以出场乎?况又极现成,极自然,缭绕萦回,神光离合,假而疑真,所以复而愈妙也?!?br />
这首题画诗,是宋神宗元丰元年(1078)苏轼任徐州(今属江苏)知州时创作的。题中李思训,唐代著名画家,官至左〔一作右)武卫大将军,世称李将军。他的山水画多以青绿胜,明代画论家董其昌说他是山水画“北宗”的创始人。

这是一首题画诗,开头点明这是一幅青绿色的平远山水知画善画;“崖崩”两句,极写山势险峻,乔木苍然,是为画面最惹眼的中心;“客舟”以下四句,写画中小船,直如诗人身在画境之中,忽闻棹歌,不觉船之骤至。最后以一个特别的结束法,引入了有关画中风景的当地民间故事,使诗篇余音袅袅。

宋代《宣和画谱》评其画:“皆超绝,尤工山石林泉,笔格遒劲,得湍濑潺湲、烟霞缥缈难写之状?!笨杉淖派剿跷乃匆馍剿灿邢嗨浦?,都重视意境创造,使画中有诗。苏轼此诗是为李思训的《长江绝岛图》所作的题画诗。精彩推荐

苏轼的古诗大全


作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.?
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

?
© 2018 加拿大新加坡28开奖 | 加拿大新加坡28开奖 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 加拿大新加坡28开奖  手机版
 • 骆惠宁:走好中国特色社会主义乡村振兴之路 奋力书写新时代山西“三农”工作新篇章 2019-05-25
 • “限价”时代 房企转变传统“利润逻辑” ——凤凰网房产北京 2019-05-06
 • 带你走遍近半湖北,2018千万粉丝走进鄂旅投网络大V招募 2019-05-02
 • “铁丝钓鱼”偷手机 专对网吧打游戏的人下手 2019-05-02
 • 滇西抗战:卫国保家,为平静幸福的生活 2019-04-28
 • 估计四两与酒半仙是一对姐妹[微笑] 2019-04-07
 • 发挥自身优势 奋力走在前列——习近平总书记在山东考察回访记 2019-04-03
 • 《我是马布里》凤凰公映礼 2019-03-23
 • 贸易战,只能是双输。我们是众志成城,美国却不一定。 2019-03-23
 • 港珠澳大桥:“中国制造”撑起超级工程“世界之最” 2019-03-12
 • 应战美国贸易战中国跟500亿 同等力度、同日开征关税 2019-03-12
 • 先学别人后自己创造创新,先进口后出口等都是发展的必然。只有这“先”而没有那“后”就发展不了。 2019-03-04
 • 长江南源当曲文章中国国家地理网 2019-01-08
 • 日本民族将会为最终拥核而战!现在日本保有47吨钚足己制造6000枚核弹,并且日本具有资金和技术优势一星期之內就可拥核!冷眼细观世界笑骂指点江山 ... 2019-01-08
 • “中天·钱报”助学行动第12季启幕 今年再助640学子起跑 2018-12-01
 • 815| 224| 876| 16| 802| 174| 29| 982| 690| 159|